I L I N A & The Macedonian artists on the road to Mt. Everest
Илина &
Македонските уметници на пат кон Монт Еверест

Ликовна изложба за поддршка на првата женска експедиција Монт Еверест 8848м, претставувана од Илина Арсова (Македонска сликарка и аплинист).
Изложбата ќе се отвори во петок, 15 Фебруари 2013, во галеријата на МКЦ (Младински Културен Центар, Скопје), со почеток во 18:30ч.
Изложбата ќе ја отвориат Г-ѓа Мери Џо Волерс и Г-ѓа Ангела Агелар – офицер за односи со јавност при Американската амбасада во Скопје.

Ilina &

The Macedonian artists on the road to Mt. Everest

Art exhibition in support of the first Macedonian Woman’s Expedition to Mount Everest 8848m, represented by Ilina Arsova (Macedonian painter and climber). The exhibit will take place at the gallery Youth Cultural Centre MKC, Skopje on 15 of February 2013 starting at 18.30h. The exhibition will be opened by Mrs. Mary Jo Wohlers and Ms. Angela Aggeler – Public Affairs Officer of
the US Embassy Skopje.


Повеќе:/Read more (English below):

Илина Арсова е ликовен уметник и страстен планинар/алпинист со највисок дострел во женска конкуренција во РМ. Во моментов се подготвува за искачување на Монт Еверест, како прва жена од Р.М која ќе се обиде да го освои срцето на највисоката планина на светот. Има работено на ликовни проекти ширум светот, а редовно изложува на групни и самостојни изложби каде преку својата уметност ја претставува инспирацијата од најнедостапните планински врвови.
Повеќе македонски уметници донираа свои дела за поддршка на Илина во овој подвиг. Јавноста ќе има огомен избор на техники, стилови и мотиви преку делата на: Решат Амети, Сергеј Андреевски, Јован Балов, Кристина Битракова, Ведран Бојановски, Урош Вељкович, Жанета Гелевска Велјановска, Горјан Ѓорѓиев, Душан Јовановски, Билјана Каровска, Симонида Филиповска Китановска, Сарита Коневска, Марина Лешкова, Мирослав Масин, Ивана Младеновска, Евгенија Петровска, Мирјана Петкова, Никола Пијанманов, Весна Радишич, Драгица Ристеска Димитровска, Ирина Титиева, Сузана Зафирова – Андроника и К.Р.И.К. центарот за советување и специјална едукација на деца со пречки во развојот и аутизам.
Овие дела заедно со делата на И.Арсова ќе бидат достапни за купување. Средствата по договор со учесниците, ќе бидат наменети за подготовка и реализација на проектот Монт Еверест 2013.
.....
Ilina Arsova is an artist and highest ranking female Macedonian climber. She is currently training for the expedition to Mount Everest and hopes to become the first Macedonian woman to conquer the heart of the world’s highest mountain. She has been working on artistic researches world wide,  participating on numerous group and solo shows showing the inspiration from the most difficult accessible mountains through her art.
Many Macedonian artists have donated their paintings in support of Ilina’s expedition. The public will have a great selection of techniques and styles through the art works of: Resat Ameti, Sergej Andreevski, Jovan Balov, Kristina Bitrakova, Vedran Bojanovski, Uros Veljkovic, Zaneta Gelevska Veljanovska, Gorjan Gjorgjiev, Dusan Jovanovski, Biljana Karovsa, Simonida Filipovska Kitanovska, Sarita Koneska, Marina Leskova, Miroslav Masin, Ivana Mladenovska, Evgenija Petrovska, Mirjana Petkova, Nikola Pijanmanov, Vesna Radisic, Dragica Ristevska Dimitrovska, Irina Titieva, Suzana Zafirova -Andronika and the Children center for Autism K.R.I.K.  These paintings alongside the works of Ilina Arsova will be available for sale. All proceeds will go to Ilina Arsova’s (2013) Everest Expedition fund, equipment supply and pre-expedition training.


     Mini Pani d.o.o. 

Comments